Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden gelden met ingang van 1 mei 2022

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op bedrijven en particulieren die een opleiding of training volgen bij MBO Automotive Westland.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door de manager van MBO Automotive Westland uitdrukkelijk en ondubbelzinnig is aanvaard.

2. Activiteiten

a)       Het verzorgen van cursussen en trainingen aan deelnemers met als doel het behalen van een diploma of certificaat,

3. Inschrijven

 1. Er dient voor de opleiding te worden ingeschreven.
 2. Inschrijven kan via aanmeldingsformulier op de website van MBO Automotive Westland
 3. De inschrijving is compleet op het moment dat de kosten zijn bijgeschreven op de rekening
 4. Als er plaats beschikbaar is start de deelnemer bij de eerstvolgende cursus of training
 5. Inschrijven voor de opleiding  kan alleen met de juiste vooropleiding
 6. Indien naar het oordeel van MBO Automotive Westland het aantal inschrijvingen te laag is om de opleiding cursus of training doorgang te laten vinden, dan kan MBO Automotive Westland besluiten om niet te starten met een nieuwe groep. Indien om die reden de overeenkomst wordt geannuleerd ontvangt de deelnemer eventueel reeds betaalde bedragen retour. Annulering door de opleiding kan geschieden tot uiterlijk 14 kalenderdagen voor aanvang van de eerste lesdag.

4. Betaling opleiding

 1. De betaling van het collegegeld geschiedt bij vooruitbetaling
 2. Bij betaling door de werkgever moet de bedrijfsgegevens bij inschrijving vermeld worden.
 3. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de instituut aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 4. De betaling plichtige is van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. MBO Automotive Westland  zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering alsnog te betalen.
 5. Indien er geen betaling plaatsvind, wordt de deelnemer uitgesloten van lessen, cursussen en examens.
 6. Eventuele incassokosten via een incassobureau komen voor rekening van de betaling plichtige.
 7. Ziekte, vakanties of andere vorm van absentie ontslaan u niet van uw betalingsverplichting.

5. Veiligheid en aansprakelijkheid

 1. MBO Automotive Westland spant zich in om alle lessen met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voor te bereiden en te verzorgen.
 2. Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij inschrijving te worden vermeld. en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de schade ontstaan door deze gemelde en door niet gemelde of niet bekende risico’s.
 3. In het belang van orde en veiligheid dienen de huisregels van MBO Automotive Westland  in acht te worden genomen.
 4. MBO Automotive Westland is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval, zoekgeraakte voorwerpen of diefstal van welke aard en door welke oorzaak dan ook.
 5. MBO Automotive Westland is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de accommodatie ten gevolge van overmacht of technische storingen.
 6. Indien en voor zover toch enige aansprakelijkheid van MBO Automotive Westland mocht ontstaan, is deze uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor vergoeding/uitkering wordt uitgekeerd.
 7. MBO Automotive Westland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. MBO Automotive Westland, in geval van overmacht van haar kant, vrij in de keuze de uitvoering van de diensten op te schorten, dan wel het abonnement geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade gehouden te kunnen worden.

6. Privacy en gegevensbescherming

 1. Met in acht neming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal MBO Automotive Westland strikt vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid van de deelnemer vragen wij uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het eventueel opstellen van een passend advies. Deze gegevens worden door MBO Automotive Westland dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt en niet aan derden verstrekt. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek verwijderd uit onze bestanden. Door inschrijving bij MBO Automotive Westland gaat u akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens als hiervoor bedoeld en omschreven in onze privacyverklaring.

7. Slotbepaling

 1. Door de betaling van de opleidingskosten, verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en te hebben aanvaard.
 2. Daar waar deze voorwaarden niet voorzien, zijn besluiten van de directie van MBO Automotive Westland bindend.